Asbestikartoitukset

Asbestikartoituksessa käydään läpi mahdolliset asbestipitoiset materiaalit, määrä sekä laatu. Mikäli kohteessa on tarvetta ottaa materiaalinäytteitä toimitamme me näytteet analyysilaboratorioon tutkittavaksi yleensä jo saman päivän aikana. Käynnin jälkeen saat meiltä lainmukaisen asbestikartoituksen 1-2 päivän kuluessa käynnistä, jonka voit tarvittaessa liittää remontti-ilmoitukseen tai turvallisuussuunnitelmaan.

Ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua siitä,  sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Selvitys tehdään järjestelmällisesti ja luotettavasti,jotta sen perusteella voidaan tehdä asianmukaiset johtopäätökset työstä.

Asbestikartoituksen lähtökohtana on yleensä tieto asbestipitoisten rakennusaineiden käytöstä rakentamisessa. Ellei tuotteen asbestipitoisuudesta voida mulla tavoin varmistua, tehdään asbestipitoisuuden arviointi laboratorioanalyysin perusteella. Mikäli selvityksen perusteella ei voida olla täysin varmoja siitä, onko rakenteissa asbestia, on työ tehtävä asbestipurkutyönä käyttäen osastointimenetelmää.

Asbestikartoituksessa paikallistetaan korjaushankkeessa mahdollisesti esiintyvä asbesti ja selvitetään sen laatu sekä määrä arvioiden eri asbestilajien vaarallisuus.  Lisäksi asbestikartoituksessa on selvitetään asbestia sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa.

Asbestikartoitus dokumentoidaan ja raportti luovutetaan korjaushankkeen päätoteuttajalle, asbestipurkutyöhön ryhtyvälle työnantajalle tai itsenäiselle työnsuorittajalle, jotta tämä voi suunnitella ja toteuttaa työn turvallisesti. Käytännössä tämä pääsääntöisesti tapahtuu rakennustyössä siten, että rakennuttaja sisällyttää asbestikartoituksen rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten laadittavaan turvallisuusasiakirjaan, josta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (205/2009).